İletişim
0533 598 84 51
Bolvadin için çalışmak vefamızdandır...

Derneğimiz Hakkında

BOLVADİN GİRİŞİM GRUBU

Küreselleşen bir dünyada nasıl ki bir ülkenin içe kapalı ekonomi, siyaset ve toplum modeliyle ayakta kalabilmesi mümkün değilse; ülkelerin coğrafi, idari, sosyal ve ekonomik unsurları olan şehirlerin de, dar kalıplar içerisinde gelişmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, yerleşik yaşama geçişi asırlar önce tamamlamış Bolvadin'imizin, bölgenin lider şehirlerinden birisi olması gerekirken, her geçen gün içine kapanan bir hüviyete bürünmesi. Bolvadin'inizin önlenemez, aşılamaz kaderi olmamalıdır.


Bu temel tespitten yola çıkan Bolvadin Girişim Grubu, Bolvadin'in sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, "katılımcılık, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik" ilkelerine müstenit olarak, somut uygulamaların hayata geçirilmesini talep eden ve çabasını bu sahada yoğunlaştıran bir oluşumdur. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, şehrin mobilizasyonuna katkıda bulunacak bütün sosyal katmanların bu amaç doğrultusunda yönlendirilmesini ve eğitilmesini öngörmektedir.

Söz konusu oluşum, şu anki mevcut durumun ve sürdürülen-faaliyetlerin bundan böyle uzun dönemli strateji ve vizyona bağlı olarak yürütülmesini sağlamak üzere, görev paylaşımı anlayışıyla gerekli sorumluluğun üstlenilmesi esasına dayanarak; başta Bolvadin'de yaşayan hemşehrilerimiz olmak üzere, değişik yurtiçi ve yurtdışı yerleşim birimlerinde yaşayan 'tüm Bolvadinlilerin demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir yaklaşım doğrultusunda şehrimizin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede Bolvadin Girişim Grubumuz, Türk yönetim sisteminin yerel topluluklara hizmet üreten merkezi ve yerel unsurlarının, şehrin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını güçlendirmek maksadıyla; başta gerekli bilginin sağlanması olmak üzere, her tür!ü desteğin teminiyle birlikte, gerekli ekonomik, siyasal ve bürokratik 'bağlantıların gerçekleştirilmesi yolunda gayret sarf edecektir. Bu münasebetle, merkezi ve yerel idarelerle sivil inisiyatifin ön plana çıktığı vakıf ve dernekler statüsündeki sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu etkin hale getirmek Girişim Grubumuzun öncelikleri arasındadır, Kendisi de bir sivil toplum kuruluşu olan Grubumuz, aynı zamanda ilgili tüm sivil toplum kuruluşların da bu doğrultuda faaliyette bulunmasını teşvik edecektir.

Bolvadin Girişim Grubumuz, toplumun beklentilerine en kısa sürede cevap verecek şekilde; proje ve kaynak konusunda bilgi temini anlayışına uygun olarak; sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının katkısıyla hayata geçirilecek sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya dayalı uygulamaları gerçekleştirmek; kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın da bu ve benzeri tüm imkanlardan yararlandırması yolunda kararlı adımlar atmak arzusundadır.

Çevre duyarlılığına sahip, insan ve diğer canlıların rahatça yaşayabileceği modern bir Bolvadin oluşturmak gayesiyle harekete geçen Girişim Grubumuz, başta kentlilik ve kentleşme kültürü olmak üzere, ilgili alanlarda bir bilinçlenme başlatmayı, bu konudaki somut düzenlemelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir bir düzeye getirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, şeffaf şehir yönetiminin oluşmasını ve arzu edilen uygulamaları gerçekleştirecek aktörlerin rollerinin kesin, net çizgilerle ortaya çıkarılmasını talep etmektedir.
Özetle, Bolvadin Girişim Grubunun yegane hedefi, yereli esas almakla beraber, yerel sınırlara bağlı kalmadan, başta milli ve manevi değerler olmak üzere, Türk toplumunun bütün medeniyet umdelerinin sahiplenilmesi esası doğrultusunda, bireyin temel kişilik hakları ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının tam anlamıyla gerçekleştiği, özgürce yaşandığı modern bir Bolvadin'in elbirliğiyle oluşturulması için gerekli örgütlenmeyi hayata geçirebilmektir. 

Yorum yazabilirsiniz.